آخرین مطالباستقبال از نوروز با یادی از درگذشتگان/عطر آگین مزارها به بوی عید


اردبیل – طبق عادتی دیرینه اردبیلی ها در روزهای پایانی سال به ویژه پنجشنبه آخر سال به مزار درگذشتگان خود می روند.

دنباله نوشتار...